Informacje ogólne

Wzór karty

Placówki

Sprzedaż

Zamówienia

Kontakt

Informacje ogólne

Stale zwiększająca się ilość wypadków i urazów zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym, rosnąca ilość wypadków komunikacyjnych, częstsze pobyty w szpitalu z jednej strony, a dotychczasowy brak odpowiednich dokumentów do zapisywania grupy krwi (w związku z wprowadzeniem nowych dowodów osobistych) z drugiej strony spowodowały, że powstała potrzeba wyposażenia każdego z nas w stosowny dokument.

Zgodnie z opini� Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie jak również Rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 roku w sprawie oznaczania grupy krwi (Dz. U. 191. 1607) o tre�ci "... Za wiarygodny można uznać wyłącznie wynik wpisu w dowodzie osobistym, Identyfikacyjnej karcie grupy krwi, legitymacji honorowego dawcy krwi ..." wynika, �e takim dokumentem dla osób posiadających nowy dow�d osobisty i os�b niepe�noletnich staje si� "Identyfikacyjna karta grupy krwi", kt�ra jako jedyny tego typu dokument jest honorowana przez S�u�b� Zdrowia. Ka�dy z nas ma ustawowe prawo ��da� wyniku grupy krwi do trwa�ej ewidencji wystawionego na takiej karcie.

Karta jest wykonana na miar� XXI wieku, spe�nia wszystkie stawiane jej wymagania i idealnie wype�nia luk� powsta�� z powodu braku informacji na temat grupy krwi w nowych dowodach osobistych.

Wydana identyczn� technologi� co nowy dow�d osobisty idealnie komponuje z dzisiejszymi dokumentami i innymi kartami kredytowymi czy bankomatowymi i powinna zawsze i wsz�dzie by� noszona przez ka�dego z nas na pierwszym miejscu w portfelu.

Nie musimy chyba nikomu wyja�nia� jakie wa�ne jest posiadanie takiej karty w skrajnych sytuacjach, gdy o prze�yciu decyduj� cenne minuty, a posiadanie karty umo�liwia natychmiastowe podanie krwi.

Drodzy rodzice! to Wy powinni�cie zadba�, aby Wasze dzieci r�wnie� posiada�y "Identyfikacyjn� kart� grupy krwi", bo przecie� na ich zdrowiu i �yciu zale�y Wam najbardziej. Raz wyrobiona karta pozostaje z nami na ca�e �ycie i dodatkowo w du�ym stopniu u�atwia nam niekt�re procedury medyczne zaoszcz�dzaj�c czas i pieni�dze.

Ka�dy z nas bez wzgl�du na wiek, p�e�, czy stopie� ryzyka zawodowego powinien posiada� swoj� "Identyfikacyjn� kart� grupy krwi" i oby nigdy nie by�a ona mu potrzebna - gdyby jednak okaza�o si� inaczej wierzymy, �e w stu procentach spe�ni swoj� rol� - rol� ratowania �ycia!